Naše služby

Katastr nemovitostí

Geometrické plány

 • Rozdělení pozemku
 • Vyznačení budov
 • Změny obvodu budov
 • Vytyčování vlastnických hranic
 • Identifikace parcel
 • ad.

Věcná břemena

 • Zajišťujeme zřízení věcných břemen pro správce sítí například pro uložení sítě do pozemku nebo pro přístup na parcelu.

Inženýrská geodézie

Mezi služby které nabízíme v oboru Inženýrské geodézie patří:

 • Vytyčování staveb

  Sem patří vytyčování průmyslových objektů, rodinných domů, liniových staveb jako jsou komunikace, inženýrské sítě jako jsou plynovody, vodovody, silové kabely, sdělovací kabely a optické sítě.

 • Vytyčování inženýrských sítí

 • Geodetické práce v průběhu výstavby průmyslových objektů

 • Servis pro dobré stavebníky v průběhu výstavby rodinného domu

  Začínáme zaměřením polohopisu a výškopisu předmětné parcely pro projektanta. Následuje vlastní vytyčení stavby, základů, zdiva a terénních úprav. Při výstavbě zaměříme i inženýrské sítě k RD (plyn, NN, telefon, voda, kanalizace). Po ukončení výstavby následuje geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a příprava geodetický podkladů pro kolaudaci. Stavbu zakončujeme otevřením šampusu s objednavatelem.

 • Zaměřování inženýrských sítí pro správce

 • Zaměřování a výpočty kubatur

  Při výstavbě bývá nutné zaměřit přesuny matriálů, násypy a výkopy s následným výpočtem jejich kubatur a doložením protokolu o výpočtu.

 • Sledování a vyhodnocování deformací a poklesů

  Provádíme sledování dlouhodobých poklesů a deformací liniových staveb, svislých staveb, naklonění objektů (odchylky od svislice).

 • Zaměřování mapových podkladů pro projektanty
 • Zaměření skutečného provedení staveb

  Zaměřujeme drobná i rozsáhlá území pro potřeby projektantů. Výškopis a polohopis odevzdáváme v digitální podobně v programu Microstation nebo autoCAD ve 2D nebo 3D modelu.

 • Zaměření skutečného provedení staveb

 • Různá kontrolní měření

 • Digitální model terénu, řezy terénu

Chcete zjistit více?